חופשה ללא תשלום ו/או פיטורים לעובדת בהריון, עובדת לאחר חופשת לידה – עדכון

ביום 6.4.2020 פורסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (עבודת נשים), התש”ף – 2020, ובו נקבעו תנאים להוציא עובדת בהריון או עובדת שנמצאת בחופשת לידה לחופשה ללא תשלום.
הוצאת עובדת או עובד לחופשה ללא תשלום הינה ביוזמת המעסיק ולתקופה שלא תפחת מ- 30 ימים ולא תעלה על 60 ימים ובלבד שמתקיימים כל אלה:
1. החל”ת אינה קשורה לנסיבה שבגינה מוגנים העובד או העובדת.
2. המעסיק ביצע מאמצים ולא מצא עבודה מתאימה אחרת לעובד/ת.
3. העובד או העובדת נתנו הסכמתם בכתב להוצאתם לחופשה ללא תשלום.
4. המעסיק החליט על הוצאת העובדת או העובד לחופשה ללא תשלום לאחר שפעילות עסק והוגבלה או צומצמה עקב ההוראות והדינים שהוצאו בעקבות משבר הקורונה, או צומצמה בשל מתן שירות לעסק או ביצוע עבודה שפעילותו הוגבלה כאמור או ביצוע עבודה בעבורו, או צומצמה בהתאם להוראות תקנות שעת חירום שהתקינה הממשלה לפי סעיף 39 לחוק יסוד הממשלה בעקבות ההכרזה האמורה.
5. התפקיד שביצעו העובדת או העובד אצל המעסיק הוא חלק מהפעילות שהוגבלה או צומצמה כאמור לעיל.
6. המעסיק הוציא לחופשה ללא תשלום עובדים נוספים (בנוסף לעובדת או לעובד כאמור) מאותו טעם או עובדים נוספים שלא חלה לגביהם הגבלה לפגיעה בהכנסה לפי החוק. תנאי זה, לא יחול על העסק או המעסיק חדל לפעול בעת שהעובדת או העובד הוצאו לחופשה ללא תשלום או אם העובדת או העובד הם העובדים היחידים בעסקו של המעסיק.
מעסיק אשר אינו עונה לקריטריונים המופיעים לעיל נדרש להגיש בקשה לקבלת היתר וחל עליו איסור להוציא את העובדת לחל”ת טרם קבלת היתר.

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ומזמינים אתכם להיוועץ בנו ובתקווה שבמהרה נדע ימים טובים ובריאים.

שיתוף:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

התקשרו או השאירו הודעה:

צור קשר

מענה תוך 

דילוג לתוכן